Arbeidsvarsling

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på riks- og fylkesveg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling,
Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Med vegarbeid menes alle former for arbeid som foregår i vegen eller sikkerhetssone, og som medfører faremomenter som tilsier varsling og/eller sikring. 

Kurs 1 – For alle som skal jobbe på eller ved veg

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet arbeid på eller ved veg. De skal også inneha kunnskap om de formelle prosedyrer som skal følges før arbeidet igangsettes, og under arbeidets gang.

Personer som har bestått kurs 2, trenger ikke kurs 1.

Følgende temaer inngår i kurs 1:
 • Lover og regler

 • Personlig sikkerhet og verneutstyr

 • Varsling og sikring ved vegarbeid

 • Ansvar for varsling og sikring

 • Hensyn til sikkerhet og fremkommelighet

Kurs 1 avsluttes med en teoretisk eksamen.

Kurs 2 – For ansvarshavende

Kurs 2 er en utvidelse av kurs 1, og egner seg for planleggere, prosjekterende, byggherrer, eller andre som bare ønsker mer kunnskap innen arbeidsvarsling.
På dette kurset er formålet å kunne gi deltakeren den teoretiske kunnskapen som er nødvendig for å kunne fylle rollen som ansvarshavende på en trygg og sikker måte.

Personen som skal ta kurs 2, bør beherske norsk skriftlig og muntlig.

Følgende temaer inngår i kurs 2:
 • Lover og regler – Vegtrafikkloven og byggherreforskriften

 • Skiltforskriften kap. 14 – Spesielle bestemmelser for arbeid på veg

 • Grave- og arbeidstillatelser

 • Utarbeidelse, godkjenning og kontroll av arbeidsvarslingsplaner

 • Hensikten med ulike typer varsling

 • Krav til varslingsutstyr – Tekniske krav, oppsetting, renhold m.m.

 • Virkemåter for ulike typer sikring

 • Krav til arbeidsstedet

 • Fremkommelighet – Kollektivtrafikk, funksjonshemmede, myke trafikanter m.m.

Kurs 2 avsluttes med en teoretisk eksamen.

Kurs 3 – Manuell trafikkdirigering

Kurset gir deltakeren kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter for de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.
Deltakeren skal etter gjennomgått kurs inneha nødvendig opplæring i hvordan manuell trafikkdirigering utføres i praksis, faremomenter ved manuell dirigering, og hvordan trafikkdirigenten best kan beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

For kurs 3 kreves det gjennomgått og bestått prøve for kurs 1 eller 2, samt gyldig førerkort klasse B. Kravet om førerkort klasse B kan fravikes dersom opplæringen skjer som del av annen relevant opplæring, men kompetansebeviset skal da ikke utstedes før deltakeren har slikt førerkort.

Deltakeren skal beherske norsk muntlig.


Følgende temaer inngår i kurs 3:

 • Personlig sikkerhet – HMS, SHA, SJA

 • Bremselengder og reaksjonstider – kjøretøyers egenskaper, bilføreres oppførsel

 • Tegngivning og adferd – Korrekt oppførsel og rutiner

 • Ledebil – Rutiner ved bruk, spesielle forhold ved arbeid i tunneler

 • Trafikkavvikling og kapasitet – ventetider, bruk av ledebil, signaler etc.

 • Praktisk øvelse – Øvelse i manuell trafikkdirigering